Sources

  • 黄宗羲:《明儒學案》: Huang Tsung-hsi: The records of Ming scholars. A selected transl. ed. by Julia Ching. Honolulu : Univ. of Hawaii Press, 1987.
  • Goodrich, L. Carrington, & Fang Chao-ying, Dictionary of Ming Biography. 2 vols. New York: Columbia University Press, 1976.
  • Chang Bide 昌 彼 得 , compiler. Ming ren zhuan ji zi liao suo yin 明人傳記資料索引 (Index of Ming biographical materials). Second Edition. Taibei: Zhong yang tu shu guan, 1978.
  • Tang Jizong, compiler. Bashijiu zhong Mingdai zhuanji zonghe yinde 八十九種明代傳記綜合引得 (Combined indices to eighty nine collections of Ming Dynasty biographies). 3 vols. Beijing: Harvard-Yenching Institute, 1935.