Jiu Tang shu 舊唐書


166

  • Eugene Feifel: Biography of Po Chü-i: Annotated Translation from Chuan 166 of the Chiu T'ang-shu. MS 17 (1958): 255-311